Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
2011-11-25
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczeniowa w zakresie:
1. Ubezpieczenia majątkowe, obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - OG
b) Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
2. Ubezpieczenie komunikacyjne, w zakresie OC -
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Unieważnienie postępowaniaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl