USŁUGA UBEZPIECZENIA Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
2012-12-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczeniowa w zakresie:
1. Ubezpieczenia majątkowe, obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - OG
b) Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
2. Ubezpieczenie komunikacyjne, w zakresie OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Uwaga:
Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 11:30,

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Szkodowość za 2012r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 1
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Modyfikacja SIWZ 1
Modyfikacja SIWZ 2
Informacja o wyborze oferty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl