DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO, DYSTRYBUTORA Z SYSTEMEM BEZOBSŁUGOWEGO POBORU PALIWA ORAZ URZĄDZEŃ GPS DO MONITORINGU POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU
2013-10-31
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO w ilości - 180 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590+ A1:2011 właściwego do pory roku ( letni, przejściowy, zimowy);
2) Przekazanie do używania dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Dystrybutor winien być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów którego właścicielem jest Zamawiający;
3) Przekazanie do używania 28 szt. urządzeń monitorujących (GPS).

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmoitu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl