USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RZCIBORZU
2013-12-06
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczeniowa w zakresie:

Część I Zamówienia:
1. Ubezpieczenie majątkowe, obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innyach zdarzeń losowych - OG
b) Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC

Część II Zamówienia:
2. Ubezpieczenie komunikacyjne, w zakresie:
OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
a) Samochody ciężarowe DMC do 3,5 ton - 10 szt.
b) Samochody ciężarowe DMC pow. 3,5 ton - 9 szt.
c) Pojazdy specjalne - 15 szt.
d) Przyczepy - 12 szt.
e) Ciągniki - 7 szt.
f) Autobusy - 22 szt.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmoitu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl