DOSTAWA PALIWA ORAZ URZĄDZEŃ MONITORINGU GPS DO POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. i PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCJH SP. Z O.O. W RACIBORZU
2014-08-01
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sukcesywna dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO w ilości - 192 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590 z 2006r. właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy);

2) Przekazanie do używania dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Dystrybutor winien posiadać przewidziane prawem atesty i zezwolenia i być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i zlokalizowany na bazie ul. Adamczyka 10, w Raciborzu;

3) Przekazanie do używania 28 szt. urządzeń monitorujących (GPS);

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmoitu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl