ZAKUP WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
2015-04-01
Nr postępowania Og.04/15

ZAPYTANIE OFERTOWE
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77, fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e- mail : zam.publ@pk-raciborz.pl

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
„ZAKUP WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE”

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup worków na odpady biodegradowalne o pojemności 80 litrów, ew. 120 litrów, kolor brązowy z napisem „odpady biodegradowalne” spełniające warunki ujęte w zharmonizowanej z dyrektywą 94/62/EC3 normie EN 13432:2002. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową worka oraz potwierdzony termin dostawy.

3. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 19.52.00.00-7 – worki na odpady

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia próbnej dostawy worków w ilości 100 sztuk w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia:
do 30.04.2015r.

6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta , Napis „Zapytanie ofertowe nr. Og.04/15 oraz nazwa przedmiotu zamówienia „ Dopuszcza się: fax lub e-mail

7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie PK Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10

8. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Roman Sonnek tel.: 032/ 415 34 24, 032/ 415 35 77 wew. 133,

9. Pozostałe informacje:
www.pk-raciborz.pl


Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl