DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM, DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU
2015-09-03
Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 2.000 ton, wraz z jej dostawą do magazynów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. Dostawa główna - 200 ton w terminie do 15.11.2015 r. Pozostała ilość w sukcesywnych dostawach zgodnie z składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia telefonicznego, fax lub e - mail). Główne wymagania dla soli drogowej stosowanej w Polsce określa norma PN-86/C84081/02.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SWIZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl