DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA Z SYSTEMEM BEZOBSŁUGOWEGO POBORU PALIWA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W RACIBORZU
2015-09-28
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sukcesywna dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO w ilości - 240 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590 z 2006r. właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy);

2) Dzierżawa dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Dystrybutor winien posiadać przewidziane prawem atesty i zezwolenia i być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i zlokalizowany na bazie ul. Adamczyka 10, w Raciborzu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zsmówienia
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl