DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w RACIBORZU
2016-04-06
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w ilości: 180 000 litrów o parametrach wg normy PN-C-96024.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl