USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU
2016-12-07
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:
1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
2. ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia,
4. ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego, to jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.) zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów


Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wzór Formularza oferty
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu
Ankieta Oceny Ryzyka
Polityka Środowiskowa i Certyfikat PK Racibórz
Instrukcja PPOŻ
Wykaz pojazdów
Opis przedmiotu Zamówienia
Wykaz Środków Trwałych
Wzór Umowy dla Części 1
Wzór Umowy dla Części 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl