DOSTAWA ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU
2017-01-12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego.
1. Warunki dotyczące leasingu:
a) Leasing operacyjny z opcją wykupu,
b) Waluta w polskich złotych,
c) Opłata wstępna dotycząca leasingu operacyjnego zamiatarki – 10% wartości zamówienia,
d) Okres finansowania: 59 miesięcy + wykup w 60 miesiącu,
e) Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR – 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
f) Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres realizacji umowy leasingu w zakresie ubezpieczenia OC, AC, NNW, przy czym ubezpieczenie nie stanowi składnika ceny,
g) Terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu,
h) Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 60 miesiącu trwania umowy wynosi 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia,
i) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na wzorze istotnych postanowień przyszłej umowy przez wybranego wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.


2. Warunki techniczne dotyczące zamiatarki:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej z osprzętem,
b) Konstrukcja przegubowa pojazdu,
c) Funkcja zamiatarki odsysającej, ssawa,
d) Napęd 4x4,
e) Moc silnika powyżej 34 KM, silnik wysokoprężny czterocylindrowy,
f) Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego,
g) Jednoosobowa kabina osadzona na elementach amortyzujących, przeszklona, wyposażona w światła, lusterka podgrzewane, lampy ostrzegawcze,
h) Ogrzewanie oraz klimatyzacji kierowcy,
i) Szerokość max. pojazdu- 1 200 mm,
j) Wysokość max. pojazdu 2 000 mm,
k) Nacisk na oś max. 1.500 kg,
l) Dopuszczalna masa całkowita max DMC 2000 kg,
m) Kolor zabudowy dowolny,
n) Możliwość łatwego montażu (bez użycia narzędzi) na urządzeniu dodatkowego osprzętu zwiększającego funkcjonalność maszyny – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne,
o) Zespół 3 aktywnych szczotek,
p) Regulowana wysokość pracy trzeciej szczotki,
q) Szerokość zamiatania regulowania płynnie od 1000 mm do 2000 mm,
r) Zbiornik na wodę o pojemności min. 100 l,
s) Dysze zraszające na każdej szczotce,
t) Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 450 l,
u) Dodatkowa elastyczna rura ssąca o długości min. 4000 mm, umożliwiająca swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu,
v) Dodatkowe urządzenie wysokociśnieniowe służące do mycia maszyny lub innych prac oczyszczających w tym mycia pojemników, ławek i koszy z dyszą pistoletową,
w) Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2017,
x) Dostarczenie w dniu dostawy wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów dopuszczających pojazd wraz z osprzętem do ruchu po drogach publicznych,
y) Dodatkowy osprzęt: szczotka walcowa do śniegu z osłoną i regulowanym kątem ustawienia.
z) Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia wyznaczonych 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania maszyny.


3. Warunki dotyczące całości (podwozie + zabudowa):
a) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy,
b) W okresie gwarancyjnym w wypadku braku możliwości naprawy w Siedzibie Zamawiającego, pokrycie kosztów transportu do wskazanego przez Wykonawcę serwisu,
c) Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 60 m-cy od upływu terminu gwarancji,
d) Czas przystąpienia do zgłoszonej naprawy max. 2 dni robocze od chwili potwierdzonego zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub mailowo) konieczności naprawy, maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia 10 dni roboczych,
e) W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym wyżej okresie (10 dni roboczych) podstawienie sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach na koszt Wykonawcy,
f) Serwis urządzenia na terenie RP,
g) Instrukcja obsługi w języku polskim,
h) Dokumenty określające zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
i) Karta lub książka gwarancyjna w języku polskim,
j) Pojazd ma być dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Kacpra Adamczyka 10. Godziny dostawy pojazdu od 7:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamiatarki chodnikowej wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
k) Pojazd ma mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do funkcjonowania wraz z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.


Pojazd musi spełniać wszelkie warunki techniczne wymagane dla pojazdu wolnobieżnego w ruchu drogowym po drogach publicznych RP, posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z normami i przepis obowiązującymi dla tego rodzaju pojazdów.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Szczegółowy opis przedmiotu zsmówienia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Nowy Formularz ofertowy
Modyfikacja Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 2
Modyfikacja Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Nr 2
Modyfikacja SIWZ Nr 2
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 3
Modyfikacja Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Nr 3
Modyfikacja wzoru umowy
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl