DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM, DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG MIASTA RACIBÓRZ
2017-11-13
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 500 ton, wraz z jej dostawą do magazynu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz

Główne wymagania dla soli drogowej stosowanej w Polsce określa norma PN-86/C-84081/02

Parametry fizykochemiczne Sól drogowa typu DR:
Zawartość NaCl: 90% min
Ziarno poniżej 1mm: 60% max
Ziarno powyżej 6mm: 10% max
Części nierozpuszczalne: 8% max
Zawartość wody: 3% max
Antyzbrylacz (K4Fe(CN)6): 40 ppm

Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dostawca dokona dostaw soli na koszt własny, samochodami samowyładowczymi na adres Zamawiającego tj. ul. Adamczyka 10, 47 – 400 Racibórz

Cena obejmuje sól wraz z dostawą loco siedziba Zamawiającego oraz wszelkimi kosztami Wykonawcy.

Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.

Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia:
a). Dostawa główna – 200 ton w terminie do 11.12.2017r.
b). Pozostała ilość – 300 ton w terminie do 31.03.2018r. w sukcesywnych dostawach zgodnie z składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia (telefonicznego, fax lub e - mail).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości soli w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 4 do SIWZ

4. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i w nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Wzór dokumentu dotyczącego należenia/nie należenia do tej samej grupy kapitałowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl