USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU
2018-11-07
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:
1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
2. ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia,
4. ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego, obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.), a także ubezpieczenie autocasco.

Wielkość oraz zakres przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na części:
1. Część 1: Ubezpieczenie majątkowe,
2. Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3a – Ankieta Oceny Ryzyka
Załącznik nr 3b – Instrukcja PPOŻ
Załącznik nr 3c – Plan sytuacyjny
Załącznik nr 3d – Wykaz pojazdów
Załączniki nr 4.1 – Szkody Komunikacyjne zbiorcze
Załączniki nr 4.2 – Szkody Komunikacyjne detal
Załączniki nr 4.3 – Szkody Majatkowe zbiorcze
Załączniki nr 4.4 – Szkody Majątkowe detal
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 6 – Wykaz Środków Trwałych
Załącznik nr 7 – Wzór Umowy dla Części 1
Załącznik nr 8 – Wzór Umowy dla Części 2
Załącznik nr 9 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl