Opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu
2018-11-19
1. Przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu ul. Komunalna 9, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.
2. Główny kod CPV: 85.20.00.00-1 usługi weterynaryjne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący wzór oferty cenowej zawiera zał. nr 2 do Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta cenowa”.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
4.1 Stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku w ilości 150 psów i 50 kotów w zakresie:
a) szczepienia profilaktycznego przeciw chorobom zakaźnym,
b) leczenia zwierząt,
c) obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
d) znakowania zwierząt,
e) przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
f) usypiania ślepych miotów
g) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych mających miejsce na drogach gminnych z udziałem zwierząt.
4.2. Świadczenia weterynaryjne odbywać się będą na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe.
4.3. Zabiegi mogą być wykonywane również w gabinecie weterynaryjnym Wykonawcy – dot. zwierząt przywiezionych pojazdem Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 900 do 1600 Sobota: 900 do 1300
4.4. Godziny zabiegów planowych w Schronisku: od poniedziałku do piątku 900 do 1600
4.5. Ewentualne reklamacje dot. zamówienia mogą być złożone w terminie dwóch dni od wykonanej czynności weterynaryjnej.
5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
6. Wymagane jest załączenie do oferty propozycji harmonogramu wykonywania świadczeń.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadający doświadczenie i uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
8. Termin realizacji zamówienia : 12 miesiące.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla oferentów
Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Oferta cenowa
Wzór umowy
Klauzula informacyjna RODO
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl