DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU
2018-12-12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 350 MWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, oraz Formularzu cenowym załącznik Nr 3.

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 09310000-5 ELEKTRYCZNOŚĆ
CPV 09300000-2 ENERGIA ELEKTRYCZNA
CPV 65300000-6 PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Termin realizacji zamówienia : 12 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.01.2019 r.

Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z póż. zm.). Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz taryfie dla Usług Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, elektroenergetycznym, odpowiedzialnym za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację konserwację remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla oferentów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie Wykonawcy
Klauzula informacyjna RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl