Opłaty dodatkowe


Z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy

I. DODATKOWE OPŁATY POBIERA SIĘ OD PODRÓŻNEGO ZA :
1. niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
2. naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
3. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ USTALA SIĘ, BIORĄC ZA PODSTAWĘ CENĘ NAJTAŃSZEGO BILETU JEDNORAZOWEGO NORMALNEGO, STOSOWANEGO PRZEZ PRZEWOŹNIKA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :
1. Jako 50 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu uprawniającego do przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
2. Jako 20 - krotność tej ceny - za zabieranie ze sobą do środka transportowego :
a) zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat,
b) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
3. Jako 150 - krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu nałożenia, jej wysokość zostaje obniżona do 50 %.
Zapłata opłaty dodatkowej w ciągu trzech dni od nałożenia, powoduje jej obniżenie o 25 %. Zapłata po upływie w/w terminów powoduje, że opłata pobierana jest w pełnej wysokości.

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl