Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
2015-03-10
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24.03.2015r. do godz. 15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz pokój nr 7 osobiście lub listownie. Terminem wpływu zgłoszenia jest data jego doręczenia do siedziby Spółki.

Szczegółowe warunki konkursu określone są w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu dostępnym na stronie internetowej www.pk-raciborz.pl

Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązany jest do złożenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1388).

Zgłoszenie wraz z „koncepcją zarządzania spółką i jej rozwojem” powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu

Informacje o Spółce (Akt Założycielski Spółki, Regulamin organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Pracy, Opinię i raport biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2013 rok, kandydaci mogą uzyskać w terminie do 23.03.2015r. w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Adamczyka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadomi pocztą elektroniczną lub/i listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Załączniki:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl